Bano: La Tama Kakutak Ema Uza Tais Sa’e Rin Eletrisidade

  • Whatsapp
Tékniku EDTL Oekusse nian ne'ebé uza hela tais depois halo instalasaun ba konetividade eletrisidade nian.
Tékniku EDTL Oekusse nian ne'ebé uza hela tais depois halo instalasaun ba konetividade eletrisidade nian.

Tempotimor (Dili)-Prezidente Autoridade Rejiaun Administrativu Espesial Oekusse-Ambeno (RAEOA) Arsenio Bano konsidera ema neebé uza tais hodi sae rin eletrisidade la uza nia lojika ho diak, tanba maske iha regra hatete katak tenke hatais tais ba serbisu, la signifika bainhira halo atividade balun neebé la permite tenke obriga an uza nafatin tais.

Deklarasaun Prezidente RAEOA-ZEESM ne’e relasiona ho informasaun balun ne’ebé espalla iha públiku katak nia orienta tekniku EDTL Oekusse uza tais ba hadi’a konetividade eletrisidade.

Read More

Arsenio dehan, iha RAEOA, parte autoridade orienta funsionariu hotu-hotu tenke uza tais bainhira ba halao serbisu iha loron Segunda no Tersa.

“Ha’u-nia orientasaun ne’e ema tenke uza tais iha loron Segunda no Tersa, ema kuandu ba serbisu uza tais mak sa’e ai ne’e masa ema la hatene, sa’e ai mos uza tais ne’e, hakarak sa’e ba riin eletrisidade ne’e hasai tiha to, mais ema mak uza tais hodi sa’e ba riin leten ne’e la tama kakutak ona,” dehan Bano hafoin vizita dormitóriu estudante Oekusse iha Kampung Merdeka, Komoro, Kuarta (16/09).

Kona-ba prova imajen balun ne’ebé espalla hodi hatudu tekniku EDTL Oekusse balun uza tais sa’e rin, Bano dehan, karik ema ne’e hakarak atu hasai foto de’it hodi hatudu iha média sosiál.

“Laiha orientasaun (uza tais) ba sae ai riin eletrisidade nian, ne’ebé imajen iha públiku ne’e bele loos, maibé ha’u sei tau atensaun ba kestaun ne’e,” katak nia.(*)

Related posts